Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ιδιαίτερη έμφαση σε πέντε βασικούς πυλώνες: Επιχειρηματικότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοδότηση, Οργάνωση και Κοινωνία.

Επιχειρηματικότητα

Ανάπτυξη και διοίκηση αποτελεσματικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων

 • Επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός
 • Διοίκηση έργων

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και διασφάλιση ανθεκτικότητας και παραγωγικότητας

 • Δέσμευση
 • Ανάπτυξη
 • Αποδοτικότητα

Χρηματοδότηση

Εξασφάλιση χρηματοδότησης

 • Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση

 

Οργάνωση

Σχεδιασμός αποτελεσματικών οργανισμών

 • Οργανωτικός σχεδιασμός
 • Ανασχεδιασμός διαδικασιών (BPR), Καθοδήγηση αλλαγής & Επιχειρηματικός μετασχηματισμός
 • Αξιολόγηση και μέτρηση απόδοσης

Κοινωνία

Δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών οργανώσεων και δικτύων

 • Εταιρική βιωσιμότητα
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη ΜΚΟ
 • Κοινωνική οικονομία και καινοτομία